Livshistorier og Kriminalitet

Fremhævet

livshistorier-og-kriminalitet

En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT), 15. juni 2010, 236 sider.

Denne rapport er baseret på gentagne samtaler og samvær med op mod 200 unge indsatte over en periode på halvandet år.  Den søger – bl.a. ved at inddrage de unges livshistorier – at afdække et helhedsbillede af deres baggrund, selv- og fællesskabsopfattelser, egne ressourcer og tanker om fremtiden.  Det konkluderes, at relationsaspektet i de unges liv – manglende positive relationer til voksne og oplevelser af social eksklusion – ofte har været en afgørende risikofaktor i forhold til en vedvarende tilbagevenden til kriminalitet.

Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de unge og spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering.

Den kan downloades her.

Lissi Rasmussen er dr. theol., stiftspræst for etniske minoriteter i Københavns Stift, leder af Islamisk-Kristent Studiecenter og tilknyttet CEIT som forsker. Har arbejdet i Københavns Fængsler i årene 1988-2000.

 

Katalysators metode til at resocialisere unge kriminelle, mens de sidder inde. Rapport om Katalysators fængselsarbejde

(Edit Post)

Både forskere og indsatte har offentligt klaget over, at resocialisering i fængslerne så godt som ikke eksisterer længere. I folketingets åbningstale (6.okt. 2020) talte statsministeren ikke om resocialisering eller inklusion af ”indvandrerdrengene”, men om opholdsforbud og fængselsstraf. I stedet for at tilføre penge til uddannelse og resocialisering af de indsatte og give fængselsbetjente mere tid til god kontakt og aktiviteter med de indsatte, er regeringen mest optaget af at indføre mere og længere fængselsstraf , selv om al forskning og erfaring viser, at fængsel som ren opbevaring ikke hjælper, tværtimod. Dertil kommer, at der ikke er plads til flere indsatte i fængslerne og heller ikke mandskab og penge til at tage sig af dem.


Regeringens tilgang løser heller ikke problemet med de mange unge, der opholder sig i danske fængsler. De unge vil blive ved med at komme tilbage i fængsel, hvis ikke der sættes ind med flere muligheder for uddannelse og resocialisering. For at vide, hvilken slags indsatser der skal til, kræves der undersøgelser af, hvem de unge er, hvilken baggrund og hvilke behov de har. […]

Livshistorier og kriminalitet
Det var det, der fik den ene af denne artikels forfattere, Lissi Rasmussen til for 10 år siden at gennemføre et forskningsprojekt i Vestre og Blegdamsvejens fængsler om unge indsatte, primært med etnisk minoritets-baggrund. Rapporten, Livshistorier og Kriminalitet. En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler (236s) blev udgivet som bog af Københavns Universitet 2010 (kan downloades gratis på www.centerk.dk). Rapporten er baseret på gentagne samtaler med 150 unge indsatte og 250 handleplaner.
Rapporten konkluderede blandt andet, at der er tre ting (foruden uddannelse), der giver de indsatte unge den empowerment, de behøver for at komme ud af kriminalitet og videre som nyttige samfundsborgere, nemlig 1) inddragelse af frivillige i resocialiseringsarbejdet, som kan opnå tillidsfulde og gensidige forhold til de indsatte, 2) at resocialiseringen starter, mens de unge sidder i varetægt, 3) at en individuel tilgang gennem for eksempel mentorarbejde kombineres med fællesskabsdannelse.

Katalysator i Københavns Fængsler
Disse tre konklusioner blev de ledende principper i det arbejde, vi satte i gang i 2011, og som varede frem til primo 2019 – med udgangspunkt i Københavns Fængsler. Hele projektet blev kaldt ”Katalysator” og var drevet af foreningen Center for Sameksistens (IKS). Vi har ikke kendskab til, at der findes lignende tiltag i nogen andre fængsler i Danmark, og slet ikke i forhold til denne målgruppe. Der er altså tale om en ny, men nu afprøvet og dokumenteret tilgang til relationsarbejde og resocialisering af unge indsatte og eks-indsatte (primært med etnisk minoritets-baggrund).

Mentor og mentee
Katalysator anvendte frivillige mentorer og fællesskabsdannende gruppesamtaler, hvor en eller to frivillige også deltog. Mange indsatte unge oplever ikke, at der er hjælp at hente i de eksisterende resocialiserings- og exit-programmer, som myndighederne tilbyder. Men meget få unge takker nej til tilbuddet om at få en frivillig mentor fra en frivillig organisation. Som Muhammed, der havde en mentor i fængslet i et år, sagde: ”Det er vigtigt, at mentoren er frivillig. De har jo selv valgt det. Vi kommer derfor tættere på hinanden og kan bedre tale om, hvordan jeg har det…ja, vi kan tale sammen om alt.. Jeg kan stole på ham.”

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0745-300x225.jpg
Mentor og mentee i Blegdamsvejens Arrest

Katalysator har haft godt 700 mentorordninger med indsatte i perioden 2011-18. Unge indsatte i Københavns Fængsler, primært mellem 18 og 30 år, som viste motivation til at komme videre med et liv uden kriminalitet, blev matchet med en af vore 20-25 mentorer af Lissi Rasmussen som fængselspræst. Herefter mødtes mentor og mentee (en mentee er en, der bliver vejledt af en mentor) i fængslernes besøgslokaler ca. hver anden uge. Denne kontakt fortsatte gennem de indsattes ophold i afsoningsfængsler og efter løsladelsen. Hassan havde en mentor i et år. Han siger: ”Mentoren har hjulpet mig med mange ting. Han er præst og har rejst meget i Mellemøsten. Han ved, hvordan det er i mit hjemland. Det er ligesom at være hjemme, når han kommer. Jeg vil aldrig glemme ham…….Vi kunne snakke sammen om alt – kriminalitet, dansk kultur osv. Jeg kunne stole på ham……Han har givet mig en masse ideer, som jeg kan bruge i fremtiden.”
Mentorerne var visiteret og udvalgt efter kompetence, bl.a. evne til nærvær, samtale og refleksion. Flere havde forud erfaringer med unge kriminelle. Gruppen af mentorer inkluderede bl.a. socialrådgivere, pædagoger, læger, psykologer, præster, jurastuderende og andre universitetsfolk. Størstedelen har selv etnisk minoritetsbaggrund. De blev undervist og superviseret af professionelle supervisorer og var endvidere godkendt af Kriminalforsorgen og introduceret til fængselslivet af fængselsansatte.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0595-1-300x225.jpg
Enhedschefen i Blegdamsvejens Arrest underviser Katalysators mentorer

Med start i og ikke efter fængslet
Arbejdet med de unge startede i fængslet og ikke efter fængslet. Almindeligvis vil mentorer støtte de løsladte, når livet efter straffen skal begynde. Men her begyndte det før straffen, nemlig under varetægtsfængslingen, dvs. mere eller mindre når den unge kom ind fra gaden. På dette tidspunkt er de unge meget åbne for påvirkning. De har måske skyldfølelser over for deres familier, som de også savner. De er ofte trætte af at være kommet i fængsel (igen, igen) og tænker, at nu må det være sidste gang. Derfor er de netop her meget motiveret for at begynde et nyt liv uden kriminalitet. Men de har brug for hjælp og støtte til at blive fastholdt i den nye retning.
De frivillige mentorer var i stand til at skabe et jævnbyrdigt tillidsforhold til og fællesskab med de unge i fængslet. De indsatte unge mødte dermed andre unge, der var optaget af andre ting og havde andre værdier i tilværelsen end de indsatte unge. Samtidig fik de i kortere eller længere perioder mulighed for at tale med et voksent/modent menneske om deres problemer og tanker om fremtiden. Mange af de unge havde ellers ikke voksne at tale med eller gode venner, der ikke er involveret i kriminalitet. De følte sig ensomme og havde brug for kontakt og fælles-skaber, hvor de kunne føle sig anerkendte og trygge.

Studiegrupperne
I 2011 oprettede Lissi Rasmussen sammen med nogle frivillige to stu-diegrupper – i Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Arrest – hver bestå-ende af op mod otte indsatte og 1-2 frivillige foruden fængselspræsten. De fleste deltagere havde etnisk minoritetsbaggrund og var mere eller mindre banderelaterede. Grupperne tog forskellige samfundsmæssige og eksistentielle emner op – emner, som man også var optaget af udenfor murene. Der var som regel et oplæg til diskussion. Andre gange tog diskussionen blot fart helt af sig selv. Vi havde emner oppe som: Hvad er godt/dårligt ved det danske samfund? Hvilke muligheder har jeg? Hvilke værdier er vigtige i mit liv? Hvad betyder klimaforandringerne? Når vi ikke havde et fast emne, tog vi problemstillinger op efter de indsattes ønske – ofte emner, der havde været aktuelle i løbet af ugen. En af grupperne var mest optaget af global politik og økonomi. Trump og Putin var et yndlingsemne. Det kunne også være en spændende dokumentar, som en af de indsatte havde set på TV, og som han gerne ville fortælle om. Det skete også, at vi tog en runde, så alle deltagere fik mulighed for at give et bidrag til emnet. For en stund var normaliteten genoprettet!
Antallet af grupper voksede til fire gennem de følgende år. Deltagerne havde forskellig baggrund. Dog var der et flertal af etnisk minoritetsunge, både kristne og muslimer. Kun enkelte kvinder deltog i en af grupperne (en sjettedel af de indsatte i Vestre Fængsel er kvinder). Kun ca. 20 af vores 700 mentees var kvinder.
Vores mentees havde førsteret til at deltage i grupperne, som derudover blev suppleret med andre interesserede indsatte, som vi kendte i forvejen. Det var tydeligt, at vore mentees var med til at skabe en god stemning og tog ansvar i gruppeforløbet. Der var permanent en lang venteliste til grupperne. De tre grupper holdt møder om aftenen på et præstekontor i Vestre Fængsel, væk fra fængselsfløjene, mens den fjerde gruppe mødtes i et skolelokale i Blegdamsvejens Arrest.

Unge dømt for banderelateret kriminalitet
Med mellemrum har der været gennemført iværksætterkurser for de unge med en af vores frivillige mentorer som underviser. Mentoren underviser også ledige i kommunen og havde designet et særligt forløb for de unge i fængslet, som de var meget optaget af. Dog fik vi i de seneste år – efter der blev indført dobbelt straf og i mange tilfælde udvisning for banderelateret kriminalitet – flere deltagere med i to af grup-perne, der tilhørte denne kategori. De var for det meste født og opvok-set i Danmark og kendte ikke det land, de var blevet udvist til. Derfor så de på fremtiden som udsigtsløs, uden håb, så det var svært at fastholde deres interesse på iværksætterkurser eller andre fremadrettede aktiviteter.
Det gav dog alligevel mening for disse unge at deltage i grupperne, hvis mål var at opbygge fællesskaber blandt de indsatte og skabe et frirum for dem og plads til refleksion over deres egen situation samt til gensidig udveksling af fortællinger, tanker og spørgsmål. De unge kunne efterfølgende drøfte dette med deres mentor. Det er vores erfaring gennem årene, at samtaler om forskellige emner kan øge de indsattes selvværd og tro på, at de har noget at bidrage med, så de kan gøre sig gældende i forhold til ikke-kriminelle unge. Der ligger simpelthen en anerkendelse i, at der er nogen der lytter til en. Man bliver en værdig aktør i et fællesskab. Som Ahmed, en af gruppedeltagerne, udtrykte det: ”Når man deltager i en diskussion, giver det en følelse af, at man ikke er helt dum”. Behovet for anerkendelse og respekt viste sig også klart ved, at det var et MUST for de unge, at møderne hver gang startede med, at hver enkelt deltager præsenterede sig selv. Det gav møderne seriøsitet og den enkelte anerkendelse.

Gruppernes betydning
Under samtalerne var der hver gang en eller to facilitatorer, der kunne sætte en positiv stemning, og som både kunne skabe en ramme og sætte samtalen fri. Det var en styrke for den enkelte unge at få respons fra de andre, at lytte til andres overvejelser over deres situation og frem-tid. Samtidig var det vigtigt at give de unge mulighed for at opbygge positivt venskab med både kriminelle og ikke-kriminelle unge, der kunne åbne en helt ny verden for dem. Som Muhammed udtrykte det: ”Når jeg er udenfor snakker jeg selvfølgelig med andre unge. Men jeg har ikke oplevet et sådant venskab før, som jeg gør i gruppen. Ude vil alle opnå noget gennem venskabet. I gruppen taler vi kun om fornuftige ting. Så når jeg mødes med nogle af de andre på gårdtur, er der respekt. Der er god menneskelig kontakt. Vi er ikke ligeglade med hinanden.”
Fængselsbetjente på de afdelinger, hvor deltagerne kom fra, har fortalt os, at gruppesamtalerne også havde indflydelse på de unges liv på fængsels-afdelingerne, bl.a. når de sad sammen i cellerne om aftenen. Her kunne op til tre (i dag dog kun to) indsatte sidde sammen i en celle i 2½ time. Ifølge de ansatte var vores grupper med til at skabe ro på hele afdelingen. Flere af vores gruppedeltagere har da også givet udtryk for, at de på møderne fik afløb for deres frustrationer og negativitet.

This image has an empty alt attribute; its file name is vest202-300x176.jpg
En afdeling i Vestre Fængsel, dvs. en etage i en af
fængslets fløje

Når en indsat talte med andre indsatte om nogle dårlige oplevelser, blev det klart for ham, at han ikke var alene om at have oplevet fortrædeligheder. Og så var det ikke så slemt, som han havde troet. Som Ahmed udtrykte det: ”Så føler man sig normal, som menneske igen… presset bliver meget mindre, og man kan klare hverdagen igen” En anden indsat (Muhamad) gik videre og sagde ”Efter gruppemøderne får jeg altid en god følelse, når jeg kommer tilbage til cellen…jeg har fået noget, der er godt for mit liv, når jeg kommer ud…i gruppen har vi mental aktivitet, vi har dialog, får talt sammen. Og vi kan tænke positivt igen. Der burde være flere grupper. Vi har brug for dem. Grupperne er en vej til en ny verden, til en ny start.”

Katalysator udenfor fængslet
Parallelt med aktiviteterne i fængslerne blev der afholdt månedlige kultureftermiddage i Center for Sameksistens/Katalysator for frivillige, eksindsatte og for indsatte med udgangstilladelse (primært fra åbne fængsler og pensioner). Eftermiddagene startede med et oplæg om emner, der interesserer de indsatte og eksindsatte . Det kunne være aktuelle emner, som ikke havde noget med kriminalitet og fængsel at gøre. Det kunne også handle om muligheder i de (eks)indsattes fremtid.

Her kunne de unge møde deres mentor samt andre af centrets frivillige og dermed få et nyt netværk og indøve normaliteten dvs. aktivt medborgerskab. De kunne bevare det fællesskab og den tillid, der allerede var skabt mellem indsatte og frivillige under varetægten.

Flere af de unge havde udtrykt en stærk interesse i at gøre noget godt for andre. Derfor inviterede vi unge fra forskellige NGO’er til at fortælle om deres arbejde her i Danmark og i udlandet og lægge op til, at de indsatte og eksindsatte blev en del af dette arbejde. Eksempelvis kom lederen af den libanesiske NGO, Relief & Reconciliation Syria, Friedrich Bokern og fortalte om organisationens arbejde blandt syriske flygtninge i Libanon nær grænsen til Syrien. Det førte til, at en gruppe bestående af to eksindsatte og to mentorer rejste til området for at bygge legepladser for syriske flygtningebørn.

This image has an empty alt attribute; its file name is 13958223_10154385589733917_3224549394591660093_o-300x168.jpg
Mentorer og mentees i Libanon ved grænsen til Syrien for at bygge legepladser for børn i de syriske flygtningelejre

Og i en lidt anden boldgade, så fortalte prof Ali Salanti om, hvordan hans malariaforskning ledte ham til en mulig kur mod kræft! De indsatte var meget optaget af dette foredrag og af den efterfølgende debat, hvor de fik mulighed for at fortælle om deres erfaringer med kræft i familien.
(senere, da covid-epidemien startede, forlod Salanti fokus på kræft og begyndte sammen med en kollega at forske i, hvordan hans forskningsresultater kunne anvendes i udvikling af vaccine imod corona. I skrivende stund er vaccinen i gang med at blive testet hos mennesker).

Prof. Ali Asanti holder foredrag om sin forskning
i en kur mod kræft
This image has an empty alt attribute; its file name is 11182778_1586064498320332_7734663611234523015_o-300x225.jpg
Journalist Nagieb Khaja fortæller om sit arbejde i Mellemøsten

Alt i alt fik de unge – både i og udenfor fængslerne – gennem gruppesamtalerne en oplevelse af ikke at være andenrangs borgere, klienter i et system, men ligeværdige samtalepartnere, hvorved de blev mere åbne overfor nye indsigter. Som Usman udtrykte det: ”Her er vi lige. Her bliver vi mennesker, føler os frie. Det er som om vi ikke sidder i fængsel. Der er ingen andre steder i fængslet, hvor vi kan opleve en sådan følelse og åbenhed.” Der er ingen tvivl om, at grupperne har styrket den positive indvirkning, som de individuelle relationer mellem indsat og mentor har haft på de indsatte – og omvendt. De ligeværdige, tillidsfulde individuelle samtaler mellem den indsatte og den frivillige og studiegrupperne gjorde de indsatte unge mere åbne omkring deres kriminalitet. Her kunne man tale om alting – også det, man ikke kan snakke med andre om. Det kunne give nye indsigter og dermed en dybere forståelse af livet, som kunne have betydning for deres handlingsliv.

Katalysators erfaringer
Det er således Katalysators erfaring, at den gensidige tillid, der allerede blev skabt i de individuelle samtaler, har gjort det muligt 1) at få de unge til at deltage i de ugentlige grupper med en positiv og åben tilgang, 2) at få de unge til at være sig selv og føle sig frie til at bidrage åbent i samtalerne, også når det gjaldt mere eksistentielle emner, 3) at skabe et inkluderende fællesskab mellem deltagerne, som rækker ud over varetægts-opholdet, 4) at få de unge til at dele erfaringer med hinanden og derved spejle sig i hinandens drømme og ønsker for fremtiden. Dermed kunne den enkelte finde inspiration til at udvikle sin vej i en positiv retning, 5) at øge de indsattes selvværd, så de kan føle, at de hører til i vores samfund.
Omvendt har det været vores erfaring, at grupperne har styrket den positive indvirkning, som de individuelle relationer mellem indsat og mentor har haft på de indsatte. Når man mødtes i grupperne, fik man måske et andet indtryk af hinanden, hvilket kunne give inspiration til den efterfølgende samtale i besøgslokalet.
Vi har ikke haft mulighed for at se på recidiv-procenten for de unge, vi har arbejdet med. Men vi har kunnet lytte til, hvad fængselspersonale, socialrådgivere, skolelærere og de unge selv fortæller os. Og vi har selv kunnet konstatere, at der er sket en positiv udvikling hos de fleste unge, og at de hurtigt er kommet videre i systemet og efter afsoning videre med uddannelse eller arbejde. Ofte har de også bevaret kontakten til de frivillige i ganske lang tid. Vi hører tit fra eks-indsatte, der er kommet videre med deres liv, også flere år efter.
Det er vores håb, at regeringen vil forstå betydningen af resocialiseringsarbejde i fængslerne og ikke kun tale og handle ud fra den præmis, at det er nok at give penge til fængsler som ren opbevaring af kriminelle. Ellers kommer vi ikke videre. En indsat, som blot ”opbevares” i fængsel i 10 år – uden at der opbygges menneskelige relationer, der af den indsatte opleves som inklusion og anerkendelse fra ikke-kriminelle – vil komme ud af fængslet, enten uændret eller forbitret over det lange og meningsløse fængselsophold.

Rekonstruktion

Denne side er under konstruktion. Da Katalysator ikke længere har den samme adgang til fængslerne, overvejer vi hvordan vi kan fortsætte arbejdet.

Det er dog muligt at læse om Katalysators tidligere arbejde og om nogle af de overordnede overvejelser, der gøres.

K-eftermiddag feb. 2018

Naveed Baig, koordinator og imam på Rigshospitalet fortalte om Etnisk Ressourceteam (ERT) på hospitalerne i Københavnsområdet. ERT er et af vores andre projekter, hvortil der er knyttet 60 frivillige, der kan tilkaldes til regionens hospitaler, når patienter har brug for at tale med en person, der taler samme sprog eller blot har en lignende baggrund som dem selv.
Vi opfordrede de indsatte til at være frivillige i dette team efter endt afsoning. Det vil også give dem mulighed for at få et nyt netværk. Man kan læse om teamet på ressourceteam.dk 

IMG-1590IMG-1585

K-eftermiddag jan. 2018

Denne gang var  Ali Nicolaisen, psykolog på besøg. Han fortalte om CEDAR, Center for Dansk-Muslimske Relationers arbejde . CEDAR, som holder til i Katalysators lokaler, arbejder bl.a. med islamofobi og diskrimination.
Der var stor interesse fra tilhørernes side og et par stykker, der gerne ville være med i CEDARs arbejde.
Læs mere om Cedar her www.cedar.nu

22886006_1462067643828673_6872193529037413720_n

K-eftermiddag 23. nov. 2017

Denne K-eftermiddag den 23. nov. 2017 var der oplæg og diskussion om

Hvad sker der for tiden i bandemiljøerne? Hvad skal der til for at få de unge bandemedlemmer i gang med noget mere konstruktivt?

IMG_0072

 

K-eftermiddag okt. 2017

Den 23. okt. 2017 var der igen en spændende K-eftermiddag:

Vores frivillige medarbejder Ali Tabassum fortalte om og viste billeder fra sin tur til Irak for nyligt.

23131969_1462067570495347_1355241327389824367_n23031163_1462067577162013_2571438595628896104_n23167478_1462067663828671_7092803088156895525_n

SOMALISKE KVINDER OG MØDRE TIL KAMP MOD KRIMINALITET

IMG_0085IMG_0088D. 07-09-17 havde vi besøg af Shan – et somalisk kvindeprojekt fra Odense, der ønsker at hjælpe og arbejde med unge i kriminalitet.

Outreach fra PET, som støtter og hjælper kvinderne, en leder og en medarbejder og tolk fra Odense Kommune samt en medarbejder fra Ungdommens Røde Kors var også med  

Vi fortalte om vores arbejde i Katalysator med særligt fokus på mentorarbejde, da de selv ønsker at få noget lignende op at stå. 

Spændende projekt og herligt at møde kvinderne. De var så seje og søde. 

IMG_0090

 

IMG_0086

 

 

 

 

IDRÆTSPROJEKTET TIL K-eftermiddag

Til vores K-eftermiddag d. 24 august fortalte en medarbejer fra Idrætsprojektet København Jacob Rosdahl om aktiviteter og arrangementer for børn , unge og voksne – så som idræt, boldspil, træneruddannelse mm. 

Tilbuddene er rettet mod udsatte og kriminalitetstruede unge, der af forskellige årsager må hjælpes på vej. 

Idrætsprojektets akademi uddanner frivillige medarbejdere og mentorer, og tager praktikanter. 

Læs mere om projektet: idraetsprojektet.kk.dk

IMG_0067IMG_0072

PROGRAMINSTRUKTØR KIM HOLM ANDERSEN I KATALYSATOR

Til vores K-eftermiddag d.20-07 havde vi besøg af programinstruktør Kim Andersen. Han talte ud fra emnet: “STÅR JEG I VEJEN FOR MIG SELV”, der handlede om “om tankernes væsen” – dvs den tilbøjelighed man har til at tillægge tankerne en sandhed, en kendsgerning. 

Iflg. fagfolk er vores tanker en magtfuld optrædende. Neurologien taler om hjernen som en receiver, hvor tanker opstår og forsvinder.

Når vi lever i tankerne, udelukkes sanserne, og det forvrængede billede bliver vores “virkelighed”.

Et spændende og relevant foredrag.

IMG_0919

Captivity Break – Katalysator i Libanon

13958223_10154385589733917_3224549394591660093_o

Nyt tidsskrift om islam & kristendom 2017/1

Et samarbejde mellem Katalysator og R & R
Lissi Rasmussen

Fire katalysatorer i Akkar-regionen
Thomas Brisson Jørgensen

Mit første møde med Mellemøsten
Houdaifa Azzouz

To keep the flame of hope alive
Friedrich Bokern

Mentor og mentee – værdier og kulturer
Gaute Lind Finsterbach

Dette nummer handler primært om en gruppe af mentorer og mentees fra Katalysator, der i to uger opholdt sig i den fattige Akkar-region tæt på græn-sen til Syrien, hvor mange syriske flygtninge opholder sig i stor fattigdom. To af deltagerne beskriver deres møde med de syriske flygtninge i området og om deres arbejde med at bringe glæde til flygtningebørn og deres famili-er gennem etablering af legepladser.
Den tredje artikel er skrevet af Friedrich Bokern, der er leder af den libanesi-ske organisation, Relief & Reconciliation Lebanon, som Katalysator har samarbejdet med. Han skriver om organisationens arbejde gennem de sid-ste fire år og om, hvor vanskeligt det er at bevare håbet for en bedre fremtid de syriske flygtninge. Til sidst i artiklen skriver Bokern om den betydning, vores fælles projekt, Captivity Break har haft for beboerne i området om-kring det fredscenter, som organisationen har etableret.
Tidsskriftet sluttes af med en artikel, der omhandler forholdet mellem men-tees og mentorer og de værdier, der udveksles mellem dem. Hvilken rolle spiller den mentorstøtte, som står centralt i Katalysators arbejde, for den unges vej ud af kriminalitet? Artiklen bygger på en række interviews med involverede parter i Katalysator.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til centret. Det koster kr.75 inkl. porto.

K-eftermiddag med Take My Hand

Torsdag d. 18-05 fortalte NGO organisationen Take My Hand om deres arbejde såvel rundt om i verdens brændpunkter som i Danmark med flygtninge, ofre for naturkatastrofer, fattigdom, hjemløse mm.
Take My Hand er en af de foreninger, som Katalysator samarbejder med (og som bruger vores lokaler) mhp. at få vores brugere interesseret og involveret i noget meningsfuldt frivilligt arbejde sammen med mennesker, der ikke har været eller er i kriminalitet.

Vi har erfaring med, at deres selvværd og oplevelse af, at de kan bruges til noget, styrker deres tro på, at det er muligt at komme ud af kriminalitet og væk fra de kriminelle miljøer.

En fantastisk dag, hvor indsatte, løsladte, frivillige og ansatte var meget engagerede. 3 fra vores målgruppe meldte sig allerede på banen som frivillige i projektet.

Besøg af Rauf Malik – frivillig i Asylcenter Kongelunden

Til K-eftermiddagen d. 20-04 havde vi besøg af Rauf Malik, cand.jur, som fortalte om sit arbejde i forskellige styrelser og ministerier siden 2004 og Københavns Retshjælp i 8 år som rådgiver. Derudover har han deltidsarbejde som basketballtræner og klubmedarbejder og er frivillig i asylcenter Kongelunden.

IMG_0136

WELCOME TO DANMARK i Katalysator

Til vores K-eftermiddag torsdag d 16-03 havde vi besøg af et par folk fra netværket Welcome to Denmark, som støtter og hjælper flygtninge. (Se linket nedenfor).

En fantastisk dag, hvor de 2 ildsjæle fortalte om deres netværk og asylaktivisternes arbejde. Derefter var der spørgsmål og debat.IMG_0099

 

CA (anonyme kokainmisbrugere) fortæller om deres arbejde

Til vores K-eftermiddag d 16-02 fortalte 2 fra gruppen CA  om  Hvad CA (anonyme kokainmafhængige) er, og hvad deres program går ud på. 3 – snart 4 grupper holder møder en gang om ugen i Katalysator, og det samarbejde som Katalysator har med grupperne er af stor værdi. Mange fra vores målgruppe har/har haft problemer med misbrug – især kokain, og derfor er samarbejdet  en væsentlig faktor i vores arbejde. Samarbejdet blev startet op af  en af Katalysators frivillige, som tidligere har haft problemer med såvel kriminalitet som misbrug Han er i dag fuldkommen kriminalitetsfri og clean og er i fuld gang med en uddannelse.

Soleil privat 059

 

K-eftermiddag om Libanon-tur

14310388_10154452925463917_7760826596791077950_oOktobers14086236_10154391994038917_6650877549484160875_o K-eftermiddag i Katalysator

foregik torsdag den 6.oktober 2016 kl. 15.30 til ca. 19.30

Gruppen af mentorer og eksindsatte fra Katalysator fortalte om deres to ugers ophold i Akkar-regionen i Libanon i august måned. De fortalte og viste billeder om deres oplevelser og deres arbejde med at bygge legepladser for syriske flygtningebørn. Det var en meget spændende aften. Der udgives et nummer af tidsskriftet islam & kristendom om dette arbejde.

 

14138856_10154411810178917_3416210163081925559_o14064107_10154411808013917_5559938462835772566_n

 

K-eftermiddag med fodboldspiller Hassan Bashir 17. november

FODBOLDSPILLER HASSAN BASHIR I KATALYSATO15151375_10154717939398114_103234483_nhassan-bashirR

November måneds K-eftermiddag i Katalysator var torsdag den 17.nov. 2016 kl. 15.30 til ca. 19.30

Katalysator havde et rigtig spændende besøg af fodboldspilleren, Hassan Bashir, der fortalte om sit liv som fodboldspiller. Han har bl.a. spillet i Køge Boldklub og i den thailandske superliga. Han spiller nu også på det pakistanske landshold, hvor han er anfører.
I mødet deltog frivillige, mentorer og indsatte fra landets fængsler

Se interview med Hassan: http://www.euroman.dk/sport/fodboldspillerens-paradoks

Næste K-eftermiddag er torsdag den 15.dec. med paneldiskussion om Jesu betydning i islam, jødedom og kristendom

 

K-eftermiddag 1. september med besøg i kirken

Vi holder K-eftermiddag igen i Katalysator for indsatte og frivillige efter en lang sommerferie:

Torsdag den 1.september 2016 kl. 16.00 til ca. 19.30

Program:

15.45: vi mødes i Katalysator og følges ad over til kirken. Man kan også komme direkte til kirken.

16.00-17.30: Vi besøger Skt.Johannes Kirke på Sct.Hans Torv, hvor undertegnede har fungeret som præst i 25 år.

Niels vil vise os rundt og fortælle om kirkens historie. Vi får også mulighed for at se og høre orglet.

17.30 – ca. 19.30: Fælles middag og kaffe/the for indsatte, mentorer, medarbejdere og frivillige

K-eftermiddag 14. juli om syriske flygtningebørn i Libanon

K-eftermiddag for frivillige og indsatte i Katalysator

Torsdag den 14.juli 2016 kl. 16.00 til ca. 19.30

16.00: Lederen af den libanesiske NGO, Relief & Reconciliation, Friedrich Bokern kommer til Denmark fra Libanon for at mødes med vores gruppe af mentorer og eksindsatte, der i august rejser til Bekaa-dalen i Libanon for at bygge en legeplads for syriske flygtningebørn, som lever under meget fattige vilkår.

Vi skal høre og se film om arbejdet i Libanon og om vores projekt. Måske er der nogle af jer, der vil være interesseret i at rejse derned et af de følgende år og være med til at gøre livet lidt nemmere for de mange flygtningebørn i området.

17.30: Fælles middag og kaffe/the for indsatte, mentorer og andre frivillige.

Da vi denne gang vil servere noget ekstra lækkert tyrkisk mad, beder vi om tilmelding enten på mail eller på FB senest madag den 11.juli. til Lissi eller Fatima

Fredsiftar til fordel for syriske flygtningebørn

Fredsiftar

Katalysator, Unlimited Voices og Relief & Reconciliation for Syriaer gået sammen om at afholde en fredsiftar, hvor pengene går ubeskåret til bygningen af en legeplads til flygtningebørnene – og bliver den allerførste i området!

Sted: Festlokalet, Lejerbo, Blegdamsvej 16E

Program:

Dørene åbner kl. 20:00

Velkomsttale: 20:45

Personlig beretning ved Zakkaria, syrisk flytning

Fremvisning af dokumentarfilm ca. kl. 21:00, der omhandler livet i den meget fattige Akkar-region i det nordlige Libanon tæt ved grænsen til Syrien, hvor en stor del af de syriske flygtninge opholder sig.

Maden serveres ca. kl.22

Pris for deltagelse (inkl. film og spisning) kr. 99,-

Betales enten via mobilepay eller kontant ved indgangen. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/1183114705055515/

KatalysatorUnlimited Voices & Relief & Reconciliation for Syria

K-eftermiddag 26. maj med beretning om fængselsophold i Venezuela

K-eftermiddag i Katalysator for indsatte, eksindsatte og frivillige

Torsdag den 26. maj kl. 14:30.

Program:

Kl. 14.30: Buffet for indsatte og frivillige. Samtale om relevante emner.

16.00-17.30: Beretning ved Mads Bjørn-Nielsen om sit fængselsophold i fængsel i Venezuela. Med udsigten til at tjene 100.000 kr. lod Mads sig friste til at smugle 3,5 kg hash som viste sig at være kokain. Mads vil fortælle om sit ophold i et af verdens hårdeste fængsler, San Antonio-fængslet i Venezuela, fra juli 1998 til december 2001. Læs mere om Mads’ bog: http://www.williamdam.dk/skoenlitteratur/biografier-erindringer/fire-aar-i-helvede_1498910_da.html

17.30 – ca. 19.00: Fortsat buffet og kaffe/the sammen med mentorer, medarbejdere og frivillige.

Husk at melde jer til hvis I ønsker at spise med!

 

K-eftermiddag 21. april med professor Ali Salanti

K-eftermiddag i Katalysator for indsatte, eksindsatte og frivillige

torsdag den 21. april 2016 kl.13 

Program:

Kl.13.00:  Ankomst og kaffe/the, samtaler

Kl. 15.00Oplæg ved Ali Salanti. professor på KU. Ali vil fortælle om hvordan han ved et rent tilfælde i hans forskning i malaria muligvis har fundet en kur mod kræft (se hans medvirken i tv2-nyhederne her)

16.00-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere og frivillige.

Husk at melde jer til, hvis I ønsker at spise med.

K-eftermiddag om TV2-dokumentar

K-eftermiddag i Katalysator for indsatte, eksindsatte og frivillige

torsdag den 17. marts 2016 kl.14.30 (mentorer er velkomne allerede fra kl.13)

Program:

Kl.13.00Ankomst og kaffe/the, samtaler

Kl. 14.30: Hvilken betydning har imamerne i Danmark? Paneldebat om TV2’s dokumentar «Moskéerne bag sløret»

Oplægsholdere:

Qasam Ijaz  (debattør, projektleder)

Fatima Abachri  (frivillig i K, projektleder)

Mohamed (pt. indsat)

16.30-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere og frivillige.

Husk at melde jer til, hvis I ønsker at spise med.

K-EFTERMIDDAG

Så har vi igen K-eftermiddag for indsatte, løsladte, mentorer, medarbejdere og frivillige:

Torsdag d. 18-02 kl. 13- ca 19. 

Fra kl 13-15 har de indsatte mulighed for at tale med deres mentorer eller med Soleil, som er rådgiver i centret.

Fra kl. 15-16.30 er der oplæg ved unge fra ” Den Anden Halvdel”, hvis formål er,  gennem personlige fortællinger og erfaring at bidrage til samfundsdebatten om radikalisering, integration og ansvarligt medborgerskab med konstruktive perspektiver .

16.30- ca 19.00 er der fællesmiddag med resourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

Kom glad.

image image

250203_722060644514368_8648699759276305154_n

Adventsarrangement den 17. dec.

 for indsatte, eks-indsatte og frivillige

Torsdag den 17.dec. 2015

Program:

Kl. 14.00: Oplæg om den russiske forfatter, Fjodor Dostojevskijs roman, Forbrydelse og Straf v. mentor og præst, Niels Tvilling

15.30: Etnisk Ressourceteam på hospitaler – hvad er det? Ved koordinator og imam Naveed Baig

16.30: Julemad

GADEMÆGLINGSUDDANNELSEN

UDDANNELSE I GADEMÆGLING I KATALYSATOR (Link)

Katalysator tilbyder nu et kursus om konflikthåndtering og gademægling blandt unge.

Målet for dette kursus i gademægling er at give deltagerne redskaber, der gør dem i stand til at løse egne og andres konflikter på en konstruktiv måde. Som færdiguddannet gademægler får man mulighed for at gøre en forskel i f.eks. de kriminelle miljøer.

Der sættes fokus på deltagernes kompetencer, ressourcer og på det potentiale de har for selv at tage ansvar for deres eget liv og dermed få ansvar og muligheder for at være rollemodeller og konfliktløsere for andre unge.

Kurset forløber over 3 lørdage med start d. 23.05 kl. 12.00. Det ledes af Kristiane Korf og Nedim Yasar.

Der er i alt 3 moduler/værksteder:

1) KONFLIKTVÆRKSTED23. maj og 6. juni 2015- Den tredje dato aftales undervejs.

Her øver man sig i at mestre egne konflikter. Man lærer gennem øvelser, rollespil og leg at forstå og sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed blive klogere på mulighederne for at ændre på disse mønstre. Dermed bliver man i stand til at videregive til andre unge på gadeplan, at der er andre alternativer til at løse konflikter end vold.

2) MÆGLINGSVÆRKSTED: Aug.-sept. 2015

Her lærer man at mægle i andres konflikter ved hjælp af de kompetencer, man har opnået i det første værksted.

3) INSTRUKTØRVÆRKSTED: Jan.-feb. 2016

Her bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og dels til at arbejde såvel i projekter som f.eks. Katalysator og/eller på gadeplan.

Deltagerne får efter hvert værksted et diplom. Gennemfører man alle 3 værksteder, har man opnået en professionel uddannelse som frivillig instruktør og gadearbejder med et diplom som gademæglerinstruktør

—————————————————————————————————————-

Syv mentorer og mentees fuldførte det andet af tre forløb i Gademægling – MÆGLINGSVÆRKSTEDET og modtog diplomer (se billedet)

Stor tak til Kristiane Korf, der frivilligt og uden beregning med stor entusiasme og professionalisme har stået for undervisningen.

image

De syv deltagere fra Katalysator gennemførte konfliktværkstedet ledet af instruktørerne Kristiane Korf og Nedim. Det har kørt over 3 lørdage med 5-6 timer pr. gang. Deltagerne har i dette forløb arbejdet med at mestre egne konflikter. De har lært og forstået at sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed fået indsigt i og erhvervet sig nogle redskaber til at håndtere bl.a vrede og aggressioner og dermed set nye muligheder for at ændre adfærd. Efter den sidste gang modtog de et diplombevis (se billedet). Flere af deltagerne har givet udtryk for, at de var rigtig glade for forløbet, og at de gerne vil fortsætte med de næste 2 forløb. Næste forløb bliver mæglerværkstedet, der bliver afholdt engang i august/september ligeledes over 3 lørdage. Her lærer man at mægle i andres konflikter. I det sidste forløb som er instruktørværkstedet og som afholdes i jan/feb. 2016, bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og selv blive instruktør – og dels til at kunne arbejde på gadeplan og/eller i projekter for udsatte unge, som f.eks. Katalysator el. Stort tillykke til jer 7, der kom hver gang og gennemførte forløbet OG en kæmpe stor tak til instruktørerne Kristiane Korf og Nedim, der frivilligt og uden beregning stillede op, var super dygtige og kompetente og skabte en rigtig god stemning. Også tak for morgenmad og pizzaer hver gang.

K-eftermiddag

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

torsdag den 26. nov. 2015 kl. 13.00 til ca. 19.00

Program:

Kl.13.00: Ankomst og kaffe/the,

Kl. 14.00: Hvordan kommer vi bedst videre efter løsladelse? Oplæg ved tidligere indsat, Ali

15.00-16.30: Kristiane Korf fortæller om gademægleruddannelsen.

16.30-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

 

Der deltager 15-20 indsatte fra landets fængsler.

K-eftermiddag

K-eftermiddag 

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

torsdag den 22. okt.

Program

Fra kl. 14.30: Kaffe og the

Kl. 15.30: Abdul Wahid Petersen, generalsekretær i Danish Muslim Aid fortæller om sit arbejde med nødhjælp rundt i verden.

Kl. 17.00-ca.19.00: Fælles middag

 

Til stede vil være indsatte fra bl.a. Nyborg, Horserød, Jyderup og Sdr. Omme.  

 

Husk at tilmelde jer, hvis I ønsker at spise med.

UDFLUGT TIL MALMØ

VI HAR MÅTTET FORETAGE ET PAR ÆNDRINGER TIL PROGRAMMET FOR UDFLUGTEN d. 12-09-15

Turen starter som planlagt kl. 10.oo fra Katalysator, og vi kører så i bus til Malmø. Her besøger vi først en moské i Rosengårdsområdet kl. 11.15, hvor vi bliver vist rundt.

DERNÆST har vi bestilt en guidet rundvisning på YALLA TRAPPAN – et arbejds-integrerende socialt foretagende (socialøkonomisk virksomhed) og kvindekooperativ  i Rosengård i Malmô. (se billedet nedenfor). Yalla Trappan ligger i et stærkt socialt belaste område og deres aktiviteter har en positiv effekt på omgivelserne. Efter en rundvisning på stedet og evt. også i Rosengård, spiser vi frokost  i deres café. Frokosten består af en lækker   grundmenu, som de selv laver med valgfrit tilbehør. 001

 

Efter frokosten kører vi til Lund, hvor vi blandt andet skal se Domkirken.

 

Tilmelding: Soleil Barfoed, tlf.: 31 72 00 21 eller på mail: Soleil@centerk.dk

UDFLUGT TIL MALMÖ

Katalysator tager på heldagsudflugt til Malmø og Lund sammen med eks-indsatte og frivillige

lørdag den 12.sept. 2015

 

Vi havde sidste år en rigtig god udflugt til Nordsjælland og vil gerne gentage succesen i år. Denne gang går turen dog til Sverige, hvor vi vil forsøge at få nogle oplevelser af, hvordan man arbejder med vores målgruppe og med borgerinddragelse i Malmø. Desuden vil vi besøge Lund hvor der også bliver tid til lidt fornøjelser i byen

Program for turen:
Turen starter med bus fra Katalysator kl.10.
MALMØ: Besøg i Kraftstationen (www.kraftstationen.nu), som er et mødested med forskellige aktiviteter i det centrale Malmø for unge mellem 13 og 25 år. Det drives af Svenska Kyrkan i Malmø.
Frokost i byen
Besøg i moskeen ved Rosengården, hvor der også arbejdes med socialt belastede unge.
Besøg i Fryshuset, som er et ungdomscenter for uddannelse og sociale projekter.
LUND: Bl.a. besøg i Lunds domkirke.
Turen slutter kl.18.

Turen er gratis. Man betaler dog selv for drikkevarer. Det er muligt også at tage ægtefælde, kæreste eller børn med.

Vi vil gerne have jeres tilmelding senest søndag den 6.sept.

Hilsen Lissi og Soleil

Se mere

Kraftstationen är en mötesplats i centrala Malmö för dig som är 13-25 år och vill umgås i en trygg och drogfri miljö. Kraftstationen drivs av Svenska Kyrkan i…
www.kraftstationen.nu

K- eftermiddag torsdag d. 20 kl. 16.00

Kære alle,

Så har vi igen K-eftermiddag

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

 

torsdag den 20. aug. 2015 kl. 16.00

 

Program:

 

16.00: Fra perker til projektleder/coach.

Oplæg v. Alexander Behrang Keshtkar, skuespiller og coach

 

17.00-ca.19.00: Fælles middag for mentorer, medarbejdere og frivillige

 

Husk: hvis du ønsker at spise med, er tilmelding nødvendig!

 

 

K-eftermiddag torsdag den 23.juli

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator, Ryesgade 30

torsdag den 23. juli 2015 fra kl. 16.00

Program:

16.00-17.00: Oplæg v. medlemmer af foreningen Take My Hand om deres humanitære arbejde i Danmark og rundt i verden.

17.00: Fællesspisning

Husk: man bedes tilmelde sig, hvis man ønsker at spise med!

K eftermiddag 23 juli

Velkommen til IFTAR i Katalysator den 9.juli

Iftar2015centerk

Katalysator/IKS holder ligesom sidste år IFTAR (hvor vi sammen bryder fasten) i Ryesgade 30.

 

Torsdag den 9.juli. Vi spiser ved 22-tiden, men mødes allerede fra kl.20.

10462419_796503910403374_6121947151964902710_n

 

Fra kl.20.30 vil vi informere om arbejdet i centret, bl.a. om vores gademæglerkursus, hvoraf første modul nu er afsluttet.

 

Som sædvanligt bedes I melde tilbage, om I deltager, så vi kan forberede middagen derefter. Vi plejer at lægge ca. 30 kr. for maden.

Alle er velkomne!

K-eftermiddag med Nagieb Khaja

K-eftermiddag torsdag den 25. juni

med deltagelse af indsatte fra landets fængsler og oplæg ved journalist Nagieb Khaja.

NB! Hvis man ønsker at spise med, bedes man tilmelde sig til info@centerk.dk

Program:

Kl. 15.00: Ankomst og kaffe/the

16.00-17.30: Aktiviteter med deltagelse af indsatte, eks-indsatte og frivillige:

Oplæg v. journalist Nagieb Khaja, som vil fortælle om sit arbejde.

17.30-ca.19.00; Fællesspisning for indsatte ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

K-eftermiddag med spisning

Torsdag den 21.maj har vi igen K-eftermiddag. Vi spiser sammen kl.ca. 17.

 

Vi skal høre om foreningen Walking Future og dens arbejde i Afghanistan.

Man kan komme og gå, som man vil. Hvis man vil deltage i spisningen, vil vi gerne have besked til info@centerk.dk

Program:

Kl. 13-15: Ankomst og forberedelser til det øvrige program sammen med frivillige

15.30-17.00: Aktiviteter med deltagelse af indsatte, eks-indsatte og frivillige:

Oplæg v. Fatima Abachri, Walking Future om foreningens humanitære arbejde i Afghanistan .

17.00-ca.19.00; Fællesspisning sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

Relief & Reconciliation for Syria torsdag d. 7 maj kl. 19

Relief and Reconcilitation

Islamisk-Kristent Studiecenter/Katalysator starter et nyt projekt for at få unge eks-kriminelle ind i foreningsarbejdet, hvor de føler at de kan få en betydning. Mange unge har efter løsladelse en trang til at gøre noget for andre mennesker. Og dette vil vi gerne gøre muligt.

I den forbindelse får vi den 7.-8-maj besøg af Friedrich Bokern, leder af Relief & Reconciliation for Syria i Lebanon (http://www.reliefandreconciliation.org/), som er et fælles europæisk projekt med base i Bruxelles.

Organisationen har opfordret os til en gang årligt at sende en gruppe frivillige ressourcepersoner og ekskriminelle unge til deres fredscenter tæt på grænsen til Syrien, hvor de i to uger, sammen med 50 andre internationale frivillige unge, skal være med til at skabe et fristed med forskellige aktiviteter for børn og unge fra Syrien.

Derfor inviterer vi til et møde i vores center med Friedrich Bokern tors. den 7.maj kl. 19, Ryesgade 30C 2200 Kbh 

Her skal vi høre om arbejdet i Libanon og om det nye projekt, vi nu går ind i. Der skal sendes en gruppe af sted fra Katalysator i løbet af sommeren. Deltagerne i denne gruppe vil også være tilstede og fortælle om deres og andre eks-indsattes interesse i den form for hjælpearbejde.

Vi håber at se jer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mange hilsener

Lissi Rasmussen,

Stifts- og fængselspræst

Leder af IKS og projekt Katalysator

Udflugt til Nordsjælland

 

Den 21. juni tog Center K på udflugt til Rudolph Tegner museum og statuepark i Dronningmølle og Kronborg Slot i Helsingør. Det var en hyggelig tur, hvor vi både fik oplevet noget og snakket sammen.

 

 

lissifællesAlia2

 

Sofie3lissi1

 

 

Sofie2Alia1

 

Café K

Hyggelig aften i Café K og som sædvanligt god mad. Næste fælles spisning i CaféK er den 17.juli, hvor vi i anledning af ramadanen først spiser ved 22-tiden. Vi mødes dog kl. 20.30.

10329259_10152415094694583_5051361187804678519_n10402541_10152415094569583_7203462851346612897_n

DebatCafé om videnskab og religion

Tirsdag den 20.maj kl.17-19

 

Videnskab og religion

Hvorfor skal man vide noget om naturvidenskab?

videnskab-vs-religion_tema_0

oplæg v.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst, Natur- og Sundhedsvidenskab

Philippe Provencal, forsker, Statens Naturhistoriske Museum

Ordstyrer: fængselsimam, Waseem Hussain

Naturvidenskab og religion er to forskellige ting. Naturen, kunne man sige, hører til kroppens verden og religionen til åndens verden.  Men er det to helt adskilte ting? og skal der være plads til begge dele? Hvis man skiller det helt ad, får man så ikke en åndløs natur og en krops- og naturforladt ånd? Og er naturvidenskaben ikke for vigtig til, at man bare kan overlade den til videnskabsfolkene selv? 

I den islamiske verden har holdningen til videnskab og rationalitet svinget mellem fuldstændig accept og total fornægtelse med henvisning til bogstavstro holdning til grundskrifterne. Disse modsætninger gør sig også gældende i moderne tid.

Blandt kristne teologer tegner sig et lignende billede.  Ofte tænker man på en konflikt, når man hører om religion og videnskab, men både historisk og i nutiden har billedet være meget mere sammensat. Videnskab og religion kan ikke blot sameksistere, men har måske endda gavn af at tale sammen.

Nicolai Halvorsen har sammen med Jørgen Bo Christensen nyligt udgivet bogen, Er der nogen? En samtale mellem teologien og naturvidenskaberne. Forlaget Aros den 22.april 2014, http://www.rpc.dk/aros_detail.asp?ID=4473

Philippe Provencal har i flere år arbejdet med forholdet mellem islam og naturvidenskab.

DebatCafé om Darwin og Intelligent Design

Darwin og Intelligent Design – hvorfor ikke alle videnskabsmænd tror på Darwin

Darwinism-A-Face-of-Racism

Ons. den 23. april kl. 17.00 – 19.00

Sted: Ryesgade 30, 2200 København N tlf. 70220406.

Oplæg ved forfatteren Leif Asmark Jensen, som har skrevet bogen ‘Darwin og Intelligent Design – et nyt perspektiv’. Leif har flere gange holdt oplæg om emnet i fængslerne, hvor de indsatte har lyttet med stor interesse.

Vi kommer til at høre om, hvad intelligent design er, og hvordan den moderne videnskab har afsløret en biologi, der mere end nogensinde tidligere tyder på et intelligent design i og bag naturen.

Ud over en bred videnskabelig kritik af darwinismen kommer vi til at se på:

  • cellens utrolige verden
  • det fejlslagne forsøg på at finde livets kemiske oprindelse
  • fossilfundene, og hvad de fortæller
  • hvordan universet ser ud til at være tilpasset med henblik på liv
  • hvor længe der har levet mennesker på Jorden,
  • hvordan man kan skelne mellem intelligent design og naturlige årsager mm.

Ordstyrer: Waseem Hussain, civilingeniør, fængselsimam.

Der bliver brugt PowerPoint med mange spændende billeder og filmklip.

Tilmelding er ikke nødvendig!

Kristen-muslimsk konflikt og samarbejde på Zanzibar

DebatCafé

Dato: Onsdag den 5.marts kl. 17-19

StedKatalysator, Ryesgade 30, 2200 København N

Hvad sker der lige nu på Zanzibar? Der har de sidste par år været voksende spændinger og religiøse og politiske magtkampe på øen, hvor ca. 98 % af befolkningen er muslimer. Hvordan kan man bedst arbejde for at forbedre sameksistensen? også her i Danmark?

Oplægsholdere:

Sheikh Abdullah Talib, en af lederne for det muslimske samfund på Zanzibar og generalsekretær for Wakf & Trust Kommissionen. Er en af grundlæggerne af den fælles komite, bestående af religiøse ledere, der arbejder for konfliktløsning og fred.

Pastor Lusungu Mbilinyi, ungdomskoordinator i Zanzibar Interfaith Center og præst i den lutherske kirke. Har oprettet et kristen-muslimsk fodboldhold og drama-hold.

image0021

 

Daniel Nygaard Madsen, dialogmedarbejder i Danmission på Zanzibar, er daglig leder af Zanzibar Interfaith Center.

Desuden vil projektleder, dr.theol. Lissi Rasmussen kommentere oplæggene og relatere dem til situationen i Danmark.

Ordstyrer: cand.theol. Christa Lund Herum, projektansat

 

ArrangørIslamisk-Kristent Studiecenter

 

Alle er velkomne!

ÅBENT HUS I KATALYSATOR

1395861_10201905040520405_420021727_n

Der var op mod 100 gæster ved vores officielle åbningsreception den 13. november. Men der var alligevel mange, der ikke kunne komme, og mange som vi ikke kunne invitere i første omgang.
Derfor holder vi nu et åbent hus arrangement lørdag den 7. december fra kl. 15.00 til 17.00. Her har vi desuden mulighed for at invitere lokale beboere i området.
Projektleder dr. theol Lissi Rasmussen vil informere om centrets arbejde.
Desuden vil en af vores frivillige ressourcepersoner og en tidligere indsat fortælle om deres forløb som mentor og mentee.
Vi vil byde på en eftermiddags snack og lidt julehygge, ligesom der vil være mulighed for at møde vores frivillige og høre om hvorfor de vælger at være katalysatorer.
Læs resten