Arbejde i fængslerne

IMG_0123

Præste-imam møde med viceinspektør i Vestre Fængsel

IMG_0127

Imam og Præst i Vestre Fængsels hospital

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Katalysator har arbejdet i Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Arrest siden 2011 og knyttet et antal frivillige ressourcepersoner/mentorer til unge indsatte (primært med etnisk minoritetsbaggrund), der har givet udtryk for at ville forlade kriminaliteten. En ressourceperson har til opgave at støtte og vejlede den unge gennem de udfordringer, han står overfor i sit liv og sin nuværende situation og dermed gøre ham bedre i stand til at tage ansvar for sit liv. Ressourcepersonen følger den unge videre til afsoning og ud i friheden og hjælper ham med at komme videre med et kriminalitetsfrit liv.

Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Center for Sameksistens – IKS og Københavns Fængsler om brugen af frivillige i fængslerne. Vi har endvidere besøgsmuligheder i statsfængslerne arresterne og i de åbne fængsler, Horserød og Jyderup.

Katalysator har etableret mange kontakter og gode tillidsforhold, både blandt ansatte og indsatte. Vi har samarbejde med ledelse, ansatte (og tilknyttede) socialrådgivere og  præster i landets fængsler, som kan hjælpe os med at fortsætte kontakten og formidle besøg af ressourcepersonerne til de unge i projektet, når disse flyttes videre til afsoning.

image (23)

Rekruttering af de unge

Fængselpræst og projektleder i fængslerne møder de unge i målgruppen i forbindelse med individuelle samtaler. Her kan hun få en fornemmelse af, hvem der kan have gavn af en ressourceperson. Rekrutteringen finder yderligere sted gennem systematisk opsøgende arbejde, hvor de unge i målgruppen opsøges i deres celler. Også andet fængselspersonale kan henvise til ordningen. Der er produceret en folder til de indsatte, der fortæller om projektet.

Ressourcepersoner

De frivillige i fængslerne er ressourcestærke og kvalificerede til arbejdet og har allerede erhvervet erfaringer med de indsatte og eks-indsatte unge. Gruppen af frivillige inkluderer bl.a. socialrådgivere, læger, præster, jurastuderende, pædagoger og selvstædige erhvervsfolk.

Mere end 500 ordninger

Katalysator har pt. 25 aktive frivillige mentorer med forskellig etnisk baggrund, som har adgang til de indsatte i fængslerne. Vi har i alt haft flere end 500 mentorordninger med indsatte siden projektets start. Vi har løbende og i udgangspunktet kontakt til op mod 25 unge indsatte i Københavns Fængsler og Blegdamsvejens Arrest. Derudover har vi kontakt til ca. 35 unge, der afsoner i andre fængsler over hele landet. Udenfor fængslerne er der kontakt til 30-40 tidligere indsatte, primært gennem de frivillige mentorer, som opbyggede et tillidsforhold til de enkelte indsatte helt tilbage i varetægtssituationen.

Formålet med fængselsarbejdet er at påvirke de unges værdier og adfærd ved at give dem en følelse af, at de har en fremtid. Når de frivillige mentorer besøger de unge i fængslerne, når vores frivillige danner netværk med de indsatte ved arrangementer i centret, så møder de de unge med tillid og oprigtig interesse i at lære dem at kende. Mentorerne taler med dem om deres ståsted i livet – både værdimæssigt og i forhold til hvad der skal ske, når de bliver løsladt. I de samtaler har de også mulighed for at opfange eventuelle radikaliseringstendenser på et tidligt tidspunkt og arbejde med disse tendenser, så de ikke bliver udviklet, men bliver vendt og stoppet.

IMG_0188

Ressourceperson og mentee i Blegdamsvejens Fængsel

 

 Gruppesamtaler

Ud over mentorordningerne holdes regelmæssigt gruppesamtaler i Vestre Fængsel og i Blegdamsvejens Arrest, med deltagelse af to frivillige mentorer og 8-12 indsatte fra målgruppen hver gang.

Derudover holdes månedlige K-eftermiddage i Center Katalysator for indsatte fra fængsler i hele landet, som er en del af projektet. Fællesskab og et meningsfuldt liv uden kriminalitet står centralt i alle disse grupper. Her har de indsatte mulighed for at støtte hinanden i deres beslutning om at komme videre i deres liv.

 

IMG_0107

DSC03575 Studiegruppe i Blegdamsvejens Fængsel

IMG_0612

Besøg af Sheikh Talib fra Zanzibar

 

 

                                                              

 IMG_0480
 
 Besøg fra Syrien (t.v.) Besøg fra Pakistan i Vestre Fængsels _Kirke (t.h.)
 
image (22)