Ressourceperson for en indsat

Untitled6

Hvis du har overskud og tid, kan du blive ressourceperson for en ung, mens han sidder i fængsel. Da mange indsatte ønsker at benytte sig af ordningen, har vi brug for flere ressourcepersoner – mænd og kvinder i forskellige aldre og med forskellig etnisk baggrund. Der er ingen faste krav til en ressourceperson ud over et ægte engagement og en evne til at være nærværende, lyttende og tålmodig.

Når du har sagt ja til at være ressourceperson for en indsat, har du et ansvar. Når man som indsat sidder alene i en celle, kan ressourcepersonens besøg have meget stor betydning. Det er afgørende, at den indsat-te kan have tillid til dig, og at du derfor kommer og besøger ham rimeligt regelmæssigt.

Hvis den indsatte har flere måneder foran sig i Københavns Fængsler – dvs. hvis han ikke har fået en dato for sin retssag, eller der er lang tid til, at han får sin dom – vil det være passende at besøge ham med to ugers mellemrum. I starten kan der dog være behov for hyppigere besøg.

Har den indsatte fået dom – eller der er udsigt til en meget kort straf eller snarlig løsladelse – bør du besøge ham med en uges mellemrum.

Ved overflytning til andet fængsel fortsættes ressourcepersonens kontakt til den unge så vidt muligt. Dette kan ske gennem fortsatte (evt. mindre hyppige besøg) og/eller gennem telefonisk kontakt og orlov/udgang.  Ved løsladelse fortsættes kontakten yderligere, evt. gennem samvær og rådgivning i centret i Ryesgade.

Interesserede ressourcepersoner visiteres og udvælges efter kompetence, bl.a. evne til nærvær, samtale og refleksion og skal gennemgå opkvalificerende kurser, hvor de bl.a. bliver undervist omkring de regler, der omgiver deres arbejde med indsatte. Desuden er der regelmæssigt (gennem månedlige supervisionsaftener og individuel rådgivning) mulighed for udveksling af erfaringer mellem ressourcepersoner og professionelle supervisorer, herunder fængselsimamer og –præster.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig ressourceperson, kan du henvende dig til centret.

besoegsrum - blf